Zweeler Winnaars!

Super League (Teams) 11

 1. Drekes2: €52,86
 2. kobalov: €46,26
 3. r2d2: €36,34
 4. Ballondoshospital: €29,74
 5. Latasa: €17,70
 6. Kasteelheren: €17,70
green-box
Bepalingen en Voorwaarden - versie 1.4

Voorwoord

Deze bepalingen en voorwaarden ('B&V' of 'Overeenkomst') vormen en bepalen de contractuele relatie tussen de partijen, Zweeler Ltd. (een bedrijf dat naar behoren geregistreerd is onder de wet van Malta op 11 maart 2010 met LOI nummer C 48982, gevestigd op 209 Marina Street Pieta' PTA 9041 en met officiële vergunning in Malta om gaming diensten aan te bieden onder licentie nr. MGA/CL3/578/2009, uitgegeven op 31 augustus 2010 door de Malta Gaming Authority, hierna te noemen 'Zweeler' of 'bedrijf' , en u, als de Gebruiker, hierna te noemen 'Gebruiker' of 'u ' of 'Speler' of 'Abonnee'.

Deze B&V's zijn samengesteld uit de volgende onderdelen:

Definities

De volgende woorden en termen hebben de volgende betekenis, tenzij uit het tekstverband blijkt dat duidelijk iets anders wordt bedoeld.

 1. "Inschrijfformulier" is het formulier dat ingevuld dient te worden door de Speler om een Gebruikersaccount te openen.

 2. "Extern sportevenement" is een sportevenement, toernooi of sportief spel, waaronder ook een evenement via een tussenpersoon, waarnaar de Games, aangeboden door Zweeler, worden doorverwezen en waarbij het weddenschappen worden geplaatst door de Spelers en waar de resultaten worden bepaald.

 3. "Game/s" staat voor welke gaming activiteit dan ook aangeboden door Zweeler op hun internetsite ten bate van de Gebruikers en zoals goedgekeurd door de regelgevende autoriteit.

 4. "Evenementen via een tussenpersoon" betreft een reeks spel- of sportevenementen die een toernooi vormen.

 5. "Internetsite" betekent de internetsite www.zweeler.com en alle andere internetsites die hiermee verbonden zijn en bereikbaar via links of andere toegangswegen en de diensten die beschikbaar zijn via dergelijke sites.

 6. "Inloggen en wachtwoord" verwijst naar de inlog- en wachtwoord gegevens die gekozen zijn door de Speler wanneer hij zich inschrijft bij Zweeler.

 7. "Zweeler" staat voor het online gaming systeem van Zweeler, hun internetsite en alle applicaties alsmede alle diensten, aangeboden games en activiteiten hiermee verbonden en genoemd op www.zweeler.com, inclusief maar niet beperkt tot online weddenschappen;

 8. "Regelgevende instantie" staat voor de Malta Gaming Authority (MGA) (Building SCM 02-03, Level 4, SmartCity Malta, Ricasoli SCM1001, Malta;,http://www.mga.org.mt/mga/home.asp), zijnde de hoofdregelgever betreffende remote gaming exploitatie.

 9. "Familie" houdt in de echtgenoot/echtgenote, partner, ouders, en kinderen van deze personen.

 10. "Systeem" staat voor het systeem dat door ons wordt geëxploiteerd, inclusief alle programma"s, applicaties en gegevensbestanden en ieder ander content ontleend hieraan, toegankelijk of op een andere manier gebruikt door u via de internetsite en die het u mogelijk maken aan de online weddenschappen/games deel te nemen.

 11. "Gebruikersaccount" of "Account" of "Spelersaccount" betreft een persoonlijk account dat geopend is door een persoon en onderhouden door Zweeler zodat deze persoon online kan gamen.

 12. "Ons", "Wij", staat voor Zweeler.

Algemeen
 1. Het gebruik van de Zweeler Internetsite www.zweeler.com en de informatie, materialen en links erin, is enkel volgens de B&V's hieronder beschreven (Versienr. 1.1), die de gehele overeenkomst vormen tussen de Gebruiker en Zweeler voor het gebruik van de internetsite en het systeem.

 2. De regels hierin zijn van kracht vanaf (datum van uitgave). Deze B&V's zullen meteen van kracht worden vanaf de datum dat de Speler zijn account registreert bij Zweeler en op "Akkoord' klikt. Naar deze B&V's zal officieel verwezen worden, in geval van een probleem of dispuut. Alle weddenschappen/games gespeeld op Zweeler's internetsite zijn onderworpen aan de regels zoals deze zijn beschreven in deze B&V's.

 3. De Gebruiker dient de B&V's te lezen voordat hij gebruik gaat maken van de internetsite. Door het openen van een account bij Zweeler en/of het gebruik van de site bevestigt de Gebruiker dat hij de B&V's heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

 4. Zweeler behoudt zich hierbij het recht om van tijd tot tijd deze B&V's tijdelijk in te trekken, er iets aan toe te voegen, te beëindigen, te herzien en/of aan te vullen als het passend geacht wordt. In geval van wijziging van deze B&V's zal de Speler als hij inlogt bij zijn account bij Zweeler een pop-up box zien ,waarin staat dat de B&V's zijn bijgewerkt. De Speler zal gevraagd worden akkoord te gaan met de bijgewerkte B&V's. Dergelijke veranderingen worden geacht geldig te zijn, zodra deze zijn geaccepteerd door de Speler.

 5. Zweeler is niet verplicht na te gaan of alle Spelers de internetsite en/of de software gebruiken volgens de bijgewerkte regels van deze B&V's. De versie die op de internetsite van Zweeler staat is de geldige versie en de versie waar de Gebruikers naar dienen te refereren. Het is de verantwoordelijkheid van de Speler om zichzelf op de hoogte te houden van de B&V's, de spelregels en het privacybeleid van deze overeenkomst, alsmede op de hoogte te zijn van wijzigingen die op de Speler van invloed zijn of zullen worden. Zweeler raadt aan dat u de B&V's, de spelregels en het privacybeleid van deze overeenkomst regelmatig bekijkt, of wanneer u een bericht over een wijziging op de internetsite ziet staan. Door de internetsite en/of het systeem te blijven gebruiken, dat door Zweeler aangeboden wordt of haar andere internetsites, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de B&V's, spelregels en het privacybeleid van deze overeenkomst alsmede aan de meest recente wijzigingen. Indien u weigert zich te houden aan deze wijzigingen, dan dient u met onmiddellijke ingang te stoppen met het gebruik van de internetsite en/of het systeem aangeboden door Zweeler.

 6. Indien er enige tegenstrijdigheid is tussen de B&V's in de Engelse versie en de versie in een andere taal, dan geldt de Engelse versie.

Regels en Procedures die het Spel Bepalen

Accounts

Registratie en Identiteit van Speler

 1. Zweeler staat niet toe dat iemand deelneemt als Speler in een geautoriseerd spel geleid door Zweeler, tenzij die persoon als Speler staat geregistreerd en een Gebruikersaccount bij Zweeler heeft.

 2. De klant dient het door Zweeler gegeven inschrijfformulier in te vullen, dat op zijn minst de volgende gegevens dient te bevatten:

 1. dat de klant voldoet aan de eisen van artikel 29;

 2. de identiteit van de klant

 3. de verblijfplaats van de klant

 4. een geldig e-mailadres van de Speler

 1. Het is de verantwoordelijkheid van de Speler om onmiddellijk Zweeler in kennis te stellen van enige verandering van de gegevens/documentatie betreffende de Speler.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de Speler om ervoor te zorgen dat bij Zweeler de gegevens uptodate blijven, met name het adres, telefoonnummer en email adres. Het is de verantwoordelijkheid van de Speler om Zweeler onmiddellijk in kennis te stellen van enige wijzigingen betreffende de persoonlijke gegevens van de Speler.

 3. Zweeler verzekert de Spelers dat hun persoonlijke gegevens worden verwerkt op een eerlijke, rechtmatige manier en naar behoren en dat de gegevens alleen worden verzameld voor specifieke doeleinden die bekend zijn bij en geaccepteerd zijn door de Speler, wanneer de Speler ervoor gekozen heeft gebruik te maken van de Zweeler internetsite en hun systeem. www.zweeler.com/privacy

 4. U bevestigt hierbij dat alle informatie op het inschrijfformulier dat ingediend is bij Zweeler waar, correct en volledig is en overeenkomt met de naam/namen die op de creditcards vermeld staan, die gebruikt worden voor stortingen en betalingen van winsten. Zweeler behoudt zich het recht voor u niet in te schrijven of uw registratie en Gebruikersaccount te annuleren in het geval dat de aan Zweeler gegeven informatie onwaar, incorrect, misleidend of niet compleet blijkt te zijn.

 5. Indien Zweeler er achter komt dat iemand valse informatie heeft gegeven, zal Zweeler deze persoon niet inschrijven en indien hij/zij al ingeschreven is, zal Zweeler onmiddellijk de registratie als Speler bij Zweeler opzeggen.

 6. Spelers mogen in geen geval direct of indirect gebruik maken van diensten die geassocieerd worden met witwassen van geld. Zodra een Speler een Gebruikersaccount opent bij Zweeler, gaat hij/zij akkoord met het zich houden aan alle regels en wetten betreffende het Anti-Witwasbeleid dat gelden in Malta en in Europa. Kort gezegd, de Speler verplicht zich geen geld te gebruiken dat op welke manier dan ook afkomstig is uit criminele activiteiten. Indien de Speler deze regels en wetten niet respecteert, mag Zweeler de Spelersaccount tijdelijk intrekken zolang het onderzoek voortduurt.

 7. Zweeler heeft het recht welke maatregelen dan ook te nemen, of wat voor procedures dan ook toe te passen om de identiteit van een Speler te controleren. Indien dergelijk bewijs niet verkregen wordt, of waar Zweeler weet of vermoedt dat de transactie in verband staat met witwassen van geld of het financieren van terrorisme, zal Zweeler de transactie niet doorvoeren en heeft Zweeler het recht de account van de Speler te sluiten en het recht hebben, gegevens betreffende een dergelijke transactie door te geven aan de Financial Intelligence Analysis Unit in Malta. Anti-Witwasbeleid (klik hier)

Toelatingsvoorwaarden

 1. Het gebruiken en openen van een Gebruikersaccount is alleen toegestaan voor volwassen personen van 18 jaar of ouder, inwoners van Estland van 21 jaar en ouder en/of de betreffende minimumleeftijd overeenkomstig de wetten van het betreffende land ,en is verboden voor inwoners van Malta of de Verenigde Staten, alsmede inwoners van welk ander land dan ook, waarin het verboden is dergelijke accounts te hebben. Het is de verantwoordelijkheid van de Speler te weten of het gebruiken en openen van een Gebruikersaccount binnen hun rechtsgebied is toegestaan. Gestort geld of geld gewonnen door welk van dergelijke personen dan ook zal in beslag worden genomen door de rechterlijke macht.

Toepasbaar recht op Spelers

 1. De Abonnees begrijpen en accepteren dat Zweeler hen niet kan voorzien van enig juridisch advies of zekerheden en dat het hun eigen verantwoordelijkheid is om er zeker van te zijn dat ze te allen tijde handelen overeenkomstig de wetten die daar gelden voor hen, en dat ze het volledig wettelijk recht hebben om de games te spelen. Deelname op welke manier dan ook aan de games is hun eigen keuze, naar eigen goedvinden en voor eigen risico. Door de games te spelen, bevestigen zij dat ze de games of aangeboden diensten door de internetsite op geen enkele manier onbehoorlijk, aanstootgevend of onfatsoenlijk vinden.

Openen van een Gebruikersaccount

 1. Om te kunnen spelen op de internetsite van Zweeler, dient een Gebruikersaccount te worden geopend. Wanneer een account geopend wordt, krijgt de accounthouder codenummers en/of wachtwoorden toegewezen, die nodig zijn om toegang te krijgen tot de account. De Abonnee is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de genoemde codes en/of wachtwoorden.

 2. Met het openen van een account bij Zweeler geeft de Abonnee uitdrukkelijk zijn/haar toestemming om welke persoonlijke gegevens dan ook te verwerken, overeenkomstig de privacywetten die van kracht zijn in Malta. Het verwerken van persoonlijke gegevens wordt uitsluitend uitgevoerd met als doel het onderhouden van de account voor het gebruik van diensten zoals aangeboden door Zweeler. Privacybeleid

Gebruikersnamen

 1. Zweeler behoudt zich het recht voor om voor welke reden dan ook een enkele of alle Speler screennamen en/of Gebruikersnamen te weigeren of in te trekken of het nu voor, tijdens of nadat deze namen zijn uitgegeven of goedgekeurd. In het geval dat de account van de Speler voor de rest in orde is volgens deze B&V's, zal Zweeler de Speler(s) de gelegenheid geven een nieuwe screennaam en/of Gebruikersnaam te verzinnen.

Wachtwoordbeveiliging

 1. Om veiligheidsredenen wordt de Speler aangeraden een sterk en niet voorspelbaar wachtwoord te kiezen.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de Speler om ervoor te zorgen dat zijn/haar Gebruikersnaam en beveiligingsgegevens geheim blijven en games gespeeld online onder de Gebruikersnaam van de Speler en de beveiligingsgegevens van de Speler worden geldig geacht, ongeacht wie er deelneemt in de Games. In het geval dat er bezorgdheid is dat deze gegevens niet meer geheim zijn, dient Speler meteen Zweeler hiervan in kennis te stellen, waarna nieuwe gegevens zullen worden toegezonden en toekomstige transacties onder de oude gegevens als ongeldig worden beschouwd.

 3. Zweeler is op generlei wijze aansprakelijk voor het eventueel toegang verkrijgen tot de Gebruikers account door een derde en zal niet aansprakelijk zijn voor enig eventueel geleden verlies ,veroorzaakt door het onrechtmatig gebruik van een wachtwoord van een Speler door een derde, of onbevoegd toegang krijgen en/of voor elke transactie, waarbij de naam en het wachtwoord van de Speler correct was geregistreerd.

 4. Zweeler is op geen enkele wijze verantwoordelijk indien de Speler zijn/haar wachtwoord vergeet, zoekraakt of verliest tenzij het een gevolg is van een fout aan de kant van Zweeler. Zweeler zal nooit gedurende de relatie met de Speler verantwoordelijk zijn voor het opslaan van wachtwoorden en inlogcodes van de Speler.

Verbod voor werknemers

 1. Geen van de werknemers, leidinggevenden, managers, directeuren, adviseurs of vertegenwoordigers in Zweelers afdelingen of aangesloten bedrijven, of van elk van haar leveranciers of verkopers, kan deelnemen in welk game dan ook, aangeboden door Zweeler gedurende de tewerkstelling en/of dienstverband. Werknemers van Zweeler of iemand anders die toegang heeft tot informatie uit de eerste hand (bijv. complete hand geschiedenissen, speelgeschiedenissen, geldtransactie geschiedenissen en dergelijke) mogen de diensten van de internetsite niet gebruiken. Dit is ter voorkoming van potentieel misbruik van informatie uit de eerste hand. Om dezelfde reden mogen functionarissen, directeuren, werknemers, adviseurs of ieder ander persoon die zaken doet of verbonden is met Zweeler geen rekening openen bij Zweeler gedurende de tijd dat ze met Zweeler verbonden zijn. Bewijs van dergelijke pogingen zal tot gevolg hebben dat Zweeler stappen zal ondernemen, die hun weerslag zullen hebben op het contract dat bestaat tussen de werknemer of andere functionaris en Zweeler.

 2. Familieleden van werknemers, leidinggevenden, managers, directeuren adviseurs of vertegenwoordigers in onze afdelingen of aangesloten bedrijven of van onze leveranciers of verkopers mogen niet op de internetsite spelen, noch zijn ze bevoegd het systeem direct of indirect te gebruiken. Echter, dit geldt niet voor familieleden die door middel van schriftelijke toestemming van Zweeler op de internetsite mogen spelen.

 3. Indien niet aan de voorwaarden onder 38 en 39 wordt gehouden, behoudt Zweeler zich het recht voor om de betreffende account direct te sluiten en betaling van welke winst dan ook wordt geannuleerd. Dit zal plaatsvinden zonder enig nadelig effect betreffende de rechten die Zweeler heeft tegen de overtreder, voor wat betreft het dienstverband of elk ander contract tussen de partijen.

Insolventie Speler

 1. Zweeler behoudt zich het recht voor om de financiële solventie van elk van de accounthouders te controleren door middel van informatie, overhandigd gedurende de inschrijving en via derden. In het geval dat een dergelijke insolventie van een accounthouder is vastgesteld, heeft Zweeler het recht om de account te beëindigen/sluiten en de Speler te verbieden een andere account te openen op dezelfde Zweeler internetsite of de site van elk van de andere zakelijke connecties.

Meerdere accounts

 1. Elke Speler mag slechts een account openen in zijn/haar eigen naam. Het gebruik van meer dan een account per fysieke Speler wordt multi-accounting genoemd en is als zodanig streng verboden. Zweeler behoudt zich het recht om een Gebruikersaccount op elk moment te sluiten en alle transacties te annuleren, die betrekking hebben op elke Speler die meer accounts heeft geregistreerd op zijn/haar eigen naam of onder andere namen. Zweeler behoudt het recht om normale of toernooi spelen en/of de verdeling van prijzen te blokkeren, indien er enig bewijs is van multi-accounting. Dit gedrag zal officieel worden behandeld als collusie volgens deze B&V's.

Misbruik van accounts

 1. Geld gestort op de account dient gebruikt te worden als inzet in een game en elke verdachte activiteit op een Gebruikers account kan leiden tot het aangeven van de accounthouder bij de betreffende autoriteiten, het bevriezen van de gelden en zelfs het sluiten van de account door Zweeler.

 2. In geval van verkeerd gebruik en/of misbruik van de internetsite en/of het systeem behoudt Zweeler zich het recht voor, om de accounts van de Speler in kwestie te sluiten of te blokkeren, totdat de zaak tussen Zweeler en de Speler is opgelost.

Sluiting van accounts

 1. Iedere accounthouder heeft het recht zijn account te sluiten en deze overeenkomst te beëindigen op welk moment dan ook door een e-mail te zenden naar Zweeler met de volgende gegevens info@zweeler.com en Zweeler zal binnen redelijke termijn reageren, mits de accounthouder verantwoordelijk is voor activiteit op zijn account en dergelijke sluiting geregeld is door Zweeler. Zweeler heeft het recht deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, na de accounthouder in kennis te hebben gesteld (of een poging daartoe) per e-mail naar het e-mailadres van de Speler, dat doorgegeven was aan Zweeler. Wanneer Zweeler de account van de Speler heeft opgeheven als gevolg van een mislukte veiligheidscontrole, worden eventuele saldo's in de Gebruikersaccount niet terugbetaald en verbeurd verklaard geacht.

 2. In geval van opheffing van de Gebruikersaccount van de Speler, is het de Speler toegestaan het saldo dat overblijft na aftrek van annuleringskosten, op te nemen.

 3. Zweeler zal proberen betalingen te laten plaatsvinden in de 48 uur na het verzoek van de Speler, maar houdt zich niet aan een specifieke tijd in dit opzicht.

 4. De inschrijfkosten vastgesteld voor onconventionele geldopnames zoals PayPal of MoneyBookers, zullen direct gecrediteerd worden van de Gebruikersaccount. Deze kosten kunnen afhangen van factoren, zoals de munteenheid die wordt gebruikt in de account of de woonplaats van de Gebruiker.

Inactieve accounts

 1. Als de accounthouder gedurende een periode van 24 maanden niet met z’n accountnaam en paswoord in z’n spelersaccount “inlogt”, zal de spelersaccount als “non-actief” beschouwd worden. Zweeler heeft het recht om een administratieve kost van 5 euro aan te rekenen op het eind van elke kalendermaand waarin de spelersaccount non-actief blijft. Dit bedrag mag in mindering gebracht worden van het saldo van de spelersaccount.

  Na een inactiviteitsperiode van 30 kalendermaanden zal de account definitief gesloten worden. Het saldo van de account zal aan de Speler terugbetaald worden of, indien deze niet gelocaliseerd kan worden, aan de Regelgevende Autoriteit. Dit op voorwaarde dat geen schadeclaim tegen Zweeler werd ingediend nadat deze het saldo van de gebruikersaccount heeft terugbetaald aan de Regelgevende Autoriteit.

  De administratieve kost zal niet langer aangerekend worden als de Spelersaccount opnieuw geactiveerd wordt vooraleer een enkele maandelijkse kost in mindering werd gebracht.

  Eens de Spelersaccount als non-actief wordt beschouwd, zullen alle bonussaldo’s in deze account verloren gaan en is het mogelijk dat het zelfde bedrag onmiddellijk in mindering wordt gebracht van het saldo van de Spelersaccount; de bonussaldo’s zullen niet langer beschikbaar zijn als de Spelersaccount opnieuw geactiveerd wordt.

Rente

 1. Zweeler Gebruikersaccounts bouwen geen rente op.

 2. Niettegenstaande het bovenstaande verklaart en bevestigt Zweeler, dat in geval er enige rente betaald moet worden over de account, dan zal het alleen naar die account gecrediteerd worden.

Munteenheid

 1. Alle betalingen van en naar de Gebruikersaccount dienen betaald te worden in de munteenheden die van tijd tot tijd beschikbaar zijn op de internetsite en alle betalingen naar de account dienen van een betalingsbron te komen, waarvan de Speler de genoemde accounthouder is.

Lijst van accounts

 1. Zweeler zal te allen tijde een veilige lijst van alle ingeschreven Spelers bijhouden en zal zorg dragen voor de beveiliging van alle Gebruikersaccounts.www.zweeler.com/security and www.zweeler.com/privacy

Marketing en promotie

 1. In het geval dat een Speler een bedrag wint van 5,000 euro of meer via het gebruik van het systeem of de internetsite, dan gaat de Speler akkoord met het aan het bedrijf geven van het exclusieve, permanente en onherroepbare recht en bevoegdheid om de naam, foto, en persoonsbeschrijving van de Speler te gebruiken in alle media, als deel van de behoeftes van het bedrijf op het gebied van marketing en promotie en voor hun internetsite(s), wereldwijd, en om volledig mee te werken met de vertegenwoordigers van het bedrijf, inclusief ondersteunend personeel.

Klachten

 1. Spelers kunnen hun klachten sturen via e-mail naar support@zweeler.com. Zweeler zal haar best doen om een gerapporteerde klacht zo snel mogelijk op te lossen.

 2. In geval de Speler niet tevreden is met de door Zweeler aangedragen oplossing van een dergelijke klacht, dan kan nog een klacht gestuurd worden naar de Malta Gaming Authority(Building SCM 02-03, Level 4, SmartCity Malta, Ricasoli SCM1001, Malta, tel. +0356 25469000) (www.mga.org.mt) or e-mailsupport.mga@mga.org.mt.

 3. Zweeler is op geen enkele manier aansprakelijk voor het onderzoek of de initiatie van een klacht door de Speler tegen iemand anders voor welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot de voorwaarden van deze overeenkomst.

 4. Zweeler kan naar eigen inzicht besluiten actie te ondernemen tegen ieder persoon verdacht van onrechtmatige handelingen, of ieder persoon die de voorwaarden van deze overeenkomst wil schenden.

Financiële zaken en betalingen

Bonussen

 1. Bonus credits kunnen in een Gebruikersaccount geplaatst worden als deel van een marketing campagne. Deze credits kunnen niet van de rekening gehaald worden of uitbetaald worden; zij dienen gebruikt te worden voor het plaatsen van weddenschappen of het spelen van games.'

Betaling door Spelers

 1. Zweeler accepteert geen contant geld van een Speler en geld kan alleen van de Speler worden ontvangen door een van onderstaande methodes.

 1. creditcard

 2. debitcard

 3. elektronische overboeking

 4. telegrafische overboeking

 5. cheques

 1. Geld dat gestort is op de Gebruikersaccount zal beschikbaar zijn voor gebruik in de Gebruikersaccount binnen vierentwintig uur (24) na ontvangst van het geld (of vroeger als het mogelijk is). In de 24-uurs periode zit specifiek niet de tijd die de bank, of de betalingsmiddelen aangeboden door Zweeler, nodig hebben om de transactie te verwerken.

 2. Zweeler behoudt zich het recht voor een maximum bedrag per transactie te stellen dat gestort kan worden bij Zweeler. Een dergelijk maximum limiet kan hoger of lager gesteld worden naar Zweeler's eigen goeddunken.

 3. De Speler garandeert dat de gelden gebruikt door de Speler om de games te spelen via het gebruik van de internetsite of het systeem niet afkomstig zijn uit illegale bronnen. Door bij Zweeler te spelen, verklaart de Speler dat hij op geen enkele manier de internetsite of het systeem zal gebruiken met de bedoeling dergelijke gelden van illegale bronnen over te maken. De Speler zal de internetsite en/of het systeem niet gebruiken voor illegale of frauduleuze activiteiten, of voor onrechtmatige of frauduleuze transacties (waaronder witwassen), overeenkomstig de wetten van alle rechtspraken die toepasbaar zijn op de Speler. Zweeler behoudt zich het recht voor te allen tijde de account(s) van de klant te beëindigen of te blokkeren en dit totdat de zaak is opgelost, indien Zweeler het geringste vermoeden heeft betreffende de rechtmatigheid van de bron van de gelden gebruikt door de Speler om mee te wedden/spelen op de internetsite.

Winsten

 1. Winsten worden alleen overgemaakt door Zweeler naar de naam en het adres van de drager van de account, zoals het bestaat in het gegevensbestand van Zweeler. Winsten worden gecrediteerd naar de Gebruikersaccount na bevestiging van het eindresultaat.

Verzoek om geldopname

 1. De Speler mag te allen tijde verzoeken om gehele of gedeeltelijke uitbetaling van het beschikbare saldo van zijn/haar Gebruikersaccount, mits alle betalingen zijn bevestigd en alle bedragen gestort. Eventuele kosten met betrekking tot de opnameverzoeken zullen in rekening worden gebracht bij de ontvanger.

 2. Verzoeken om geldopname zullen direct verwerkt worden. Zweeler probeert de verwerking van de betalingen binnen 48 uur af te handelen, maar verplicht zichzelf niet tot een specifieke periode in dit opzicht. In het geval dat een Abonnee het saldo van zijn Gebruikersaccount heeft verhoogd door per fax een ontvangstbewijs betreffende een postwissel of een geldovermaking per bank te sturen, dan dient de datum op het ontvangstbewijs gelijk te zijn aan de betalingsdatum op Zweeler's bankrekening, anders is het niet mogelijk winsten op te nemen.

 3. Geldopnames van een Gebruikersaccount kunnen alleen gericht worden naar de persoon die geregistreerd staat op de account en volgens de voorwaarden genoemd op de internetsite van Zweeler. Uitbetalingen zullen dezelfde route volgen, als waar de gelden vandaan kwamen, met uitzondering van die gevallen, waar de betalingsmogelijkheden gebruikt door de Speler geen omleiding van de betalingen via dezelfde route aanbieden (i.e. MasterCard) .

 4. 5% administratiekosten worden in rekening gebracht, met een minimum van tien (10) euro, voor verzoeken tot uitbetaling van bij Zweeler gestorte bedragen die niet op zijn minst eenmaal zijn gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen of het spelen van games.

 5. Zweeler behoudt zich het recht voor een contante uitbetaling op te schorten totdat de identiteit, leeftijd en woonplaats van de Speler is gecontroleerd.

 6. In geen geval betaalt Zweeler een bedrag uit hoger dan tweeduizend driehonderd (€2.000), cumulatief sinds registratie, van een Spelersaccount naar een Speler totdat de identiteit, leeftijd en woonplaats van de Speler zijn gecontroleerd.

Fouten

 1. In geval dat er geld bij vergissing wordt gecrediteerd naar een Spelersaccount, dan is het de verantwoordelijkheid van de klant om onverwijld Zweeler in kennis te stellen van de gemaakte fout. Eventuele winsten als gevolg van de vergissing en voordat Zweeler in kennis is gesteld, mits ze verbonden zijn aan een dergelijke fout, worden ongeldig geacht en dienen teruggegeven te worden aan Zweeler.

Wijzigingen van het rekeningsaldo door derden

 1. Zweeler kan niet aansprakelijk gesteld worden voor veranderingen betreffende het saldo van een account van de Speler, veroorzaakt door iemand anders die speelt onder de bijnaam van de Speler, zijn Gebruikersnaam of wachtwoord.

Credit/Debitcard

 1. Speler mogen uitsluitend hun eigen credit/debitcard gebruiken in hun eigen account. Stortingen gedaan met een credit/debitcard van iemand anders, zullen worden teruggestort en eventuele games gespeeld met het geld van een dergelijke kaart worden ongeldig geacht.

Financiële informatie/documenten

 1. Zweeler garandeert hierbij de veiligheid van alle financiële informatie betreffende de Speler en financiële documenten, of ze nu direct of indirect verbonden zijn met de transacties die van invloed waren tussen de Speler en Zweeler, of tussen Zweeler en de relevante belastingautoriteiten.

Bewijs van betalingen

 1. De Speler bevestigt dat Zweeler zich het recht voorbehoudt, om op ieder moment bewijs van betaling naar Spelersaccounts te vragen inzake alle alternatieve betalingen, zijnde (bv. MoneyBookers Invoices.) Zweeler behoudt zich het recht voor om debankrekeningnummers van Spelers op elk moment op te vragen.

Financiële bescherming van de Spelers

 1. De Speler mag Zweeler via een schriftelijke of elektronische mededeling vragen om:

 1. een limiet te stellen betreffende het bedrag dat de Speler mag verwedden binnen een bepaalde periode;

 2. de Speler weigeren te laten spelen voor een bepaalde of onbepaalde tijd.

 1. Een Speler die een limiet heeft gesteld of uitgesloten is van spelen mag de limiet of uitsluiting veranderen of herroepen door Zweeler hiervan schriftelijk of elektronisch mededeling te doen.

 2. Een mededeling inzake een verhoging of herroeping van een limiet of vermindering van de uitsluiting heeft pas effect na zeven (7) dagen nadat Zweeler de mededeling heeft ontvangen.

 3. Een mededeling betreffende een verlaging van een limiet of verhoging van de uitsluiting heeft met onmiddellijke ingang effect nadat deze is ontvangen door Zweeler.

 4. Zweeler zal geen weddenschap van een Speler accepteren, die in strijd is met een limiet of uitsluiting gesteld door de Speler onder deze B&V's.

Regels voor het spelen

Systeemregels – Artificial Intelligence

 1. Het gebruik van Artificial Intelligence, inclusief en zonder beperking, 'robotten', is streng verboden in verband met het systeem en de games. Zweeler heeft zich verplicht om software programma's op te sporen en te voorkomen, die ontworpen zijn om het mogelijk te maken Artificial Intelligence (AI software) te laten spelen op de internetsite zoals, maar niet beperkt tot, opponent-profiling, misleidende software of iets anders dat naar ons oordeel u een oneerlijk voordeel geeft. Alle acties genomen met betrekking tot de games door de Gebruiker dienen persoonlijk door de Spelers uitgevoerd te worden via een Gebruikers interface, te bereiken door gebruik van het systeem. De Accounthouder bevestigt dat het bedrijf maatregelen zal treffen om dergelijke programma's en AI software gebruikende methodes (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het lezen van de lijst van momenteel werkende programma's op de computer van de Speler) op te sporen en te voorkomen, en de Accounthouder gaat ermee akkoord geen gebruik te maken van welke soort AI software en/of dergelijke programma's dan ook.

Wedstrijden en promoties

 1. Delen van de internetsite kunnen van tijd tot tijd wedstrijden, promoties, toernooien of gelijksoortige en gerelateerde activiteiten bevatten, aangeboden door Zweeler of door derden. Iedere specifieke toegevoegde voorwaarden en bepalingen voor deelname aan om het even welke wedstrijden, promoties, toernooien of gelijksoortige en gerelateerde activiteiten zullen van tijd tot tijd worden gespecificeerd op het betreffende deel van de internetsite (deelnamevoorwaarden). Door in te schrijven of deel te nemen aan relevante wedstrijden, promoties, toernooien of gelijksoortige en gerelateerde activiteiten, gaat de Speler ermee akkoord dat hij gebonden is aan deze deelnamevoorwaarden naast deze B&V's, en in geval van een conflict of inconsistentie zullen de deelnamevoorwaarden gelden. Zweeler behoudt in het bijzonder de rechten om op welk moment dan ook en zonder aankondiging wedstrijden, promoties, toernooien of gelijksoortige en gerelateerde activiteiten op de internetsite verwijderen, wijzigen of er iets aan toevoegen zonder verplichting naar de Speler.

Misbruik van promoties

 1. De Speler verplicht zichzelf geen misbruik te maken van de mogelijkheid accounts te openen om zijn voordeel te doen met bonuscredits en andere promotionele aanbiedingen die Zweeler kan aanbieden (gebruik van 100%, 20% van eerste stortingen, of gebruik van certificaten en promotionele codes). Zweeler behoudt zich het recht voor ,om in geval dat een Speler misbruik maakt van bonuscredits en/of promotionele aanbiedingen van Zweeler, naar eigen inzicht Gebruiker accounts op te heffen of te blokkeren die voor dat doel geopend waren, alsmede de transacties erin.

Annuleren van games

 1. Zweeler behoudt zich het recht voor om games die door hen aangeboden worden op de internetsite te annuleren, of het nu voor of na de start van een extern sportevenement is. Aan de andere kant is het duidelijk, dat een extern sportevenement kan worden afgezegd door de organisatoren, onafhankelijk van Zweeler (bijv. door (on)voorziene omstandigheden, met name doping, diskwalificatie, corruptie of slechte weersomstandigheden).

 2. In die gevallen dat

 1. het externe sportevenement, waarnaar welke game van Zweeler dan ook verwijst, wordt geannuleerd voor de echte start van het externe sportevenement; en/of

 2. de game aangeboden door Zweeler op de internetsite wordt geannuleerd door Zweeler voor de echte start van het externe sportevenement, waar het naar verwijst.

dat in het geval dat het externe sportevenement, zijnde een toernooi, wordt afgezegd, de Speler zijn inkoop en inschrijfgeld teruggestort krijgt op de Spelersaccount. In het geval dat een extern sportevenement , zijnde een eenmalig evenement, wordt afgezegd:

 1. als de Speler enkel heeft gewed op het geannuleerde eenmalige externe sportevenement, dan zal zijn koop- en inschrijfgeld worden teruggestort op de Spelersaccount;

 2. indien het geannuleerde eenmalige externe sportevenement deel is van een toernooi waarop de Speler uitgebreid op het geheel of een deel van het toernooi heeft gewed (en dus niet alleen op het geannuleerde externe sportevenement) dan zal geen geld terug gegeven dienen te worden aan de Speler en de eindresultaten zullen na het toernooi afgelopen is zodanig berekend worden, alsof het geannuleerde externe sportevenement nooit een deel van het toernooi was.

 1. In die gevallen dat:

 1. een extern sportevenement waar naar welke game van Zweeler dan ook verwijst, wordt afgezegd na de starttijd van hetzelfde externe sportevenement, maar voordat de uitslag bekend is; en/of

 2. de game aangeboden door Zweeler op de internetsite geannuleerd wordt door Zweeler na de starttijd van het externe sportevenement waarnaar het refereert, maar voordat de uitslag bekend is;

dan zal Zweeler op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor dergelijke annuleringen en in het geval dat het externe sportevenement, zijnde een toernooi, wordt afgezegd, dan ontvangen de Spelers de winsten, als er winsten zijn, verdiend op het moment van afgelasting van het toernooi.

In geval dat een extern sportevenement, zijnde een eenmalig evenement, wordt afgelast:

 1. als de Speler enkel had gewed op het afgelaste eenmalige externe sportevenement, dan zal het koop- en inschrijfgeld teruggestort worden op de Spelersaccount.

 2. als het eenmalige geannuleerde externe sportevenement een deel is van een toernooi waarop de Speler uitgebreid heeft gewed op het geheel of een deel van het toernooi (en dus niet enkel heeft gewed op het afgelaste externe sportevenement) dan zal geen geld teruggegeven worden aan de Speler en de eindresultaten na het toernooi is afgelopen zullen zodanig worden berekend, alsof het afgelaste externe sportevenement nooit een deel vormde van het toernooi.

Resultaten van games

 1. Als de games eenmaal afgelopen zijn kunnen de resultaten niet meer veranderd of geannuleerd worden. Zweeler behoudt het recht om de games resultaten te accepteren, niet te accepteren of gedeeltelijk te accepteren.

Winsten

 1. De uitdraai van een game dat gespeeld is wordt niet beschouwd als een ontvangst van de winsten. Een game zal als gewonnen beschouwd worden, als deze vermeld wordt op de Spelers gameslijst op de internetsite en op de Spelersaccount.

Conflict over resultaten

 1. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de resultaten die op het systeem geplaatst zijn en de resultaten die gepubliceerd zijn in onze server, dan gaan de resultaten op onze server voor. De accounthouder begrijpt en gaat ermee akkoord, dat Zweeler en de bedrijfsgegevens uiteindelijk de voorwaarden van zijn deelname aan de games bepalen, alsmede de activiteiten die daaruit voortvloeien en de omstandigheden waarin ze gebeurden. Oftewel, u begrijpt en accepteert dat de oplossing van een conflict tussen de Gebruiker en Zweeler zal bepaald worden door de gegevens die worden bijgehouden door Zweeler.

Disputen

 1. Zweeler beschouwt vorderingen of disputen over games als ongeldig tenzij genoemde games direct ingeschreven staan in het gegevensbestand van Zweeler.

Klachten

 1. Bezwaren of klachten aangaande de werking van de games dienen aangeboden te worden voor de start van het externe sportevenement waarop de weddenschappen geplaatst zijn, en dat hangt af van eerdergenoemde bezwaren of klachten.

 2. De Speler bevestigt en accepteert hierbij dat met klachten of aanvechtingen door de Speler die meer dan zeven (7) dagen na de dag van de afronding van de transactie , die afhangt van de betreffende klacht, ingediend worden, geen rekening gehouden wordt en geen waarde hebben.

Frauduleuze activiteiten

 1. Het bedrijf heeft een zero-tolerance beleid aangaande ongepast spel of frauduleuze activiteiten. Als, naar het inzicht van het bedrijf, van de accounthouder bekend is geworden dat hij vals heeft gespeeld, of geprobeerd heeft het bedrijf te frauderen, waaronder het gebruiken van gestolen creditcards, of welke andere frauduleuze activiteit dan ook (inclusief een chargeback of een andere manier van omkering van een betaling) of verboden transacties (inclusief witwassen), dan behoudt het bedrijf zich het recht voor om de Spelersaccount op te schorten en/of te sluiten en om deze informatie (tezamen met zijn/haar identiteit) te delen met andere online gaming internetsites, banken, creditcard bedrijven en relevante vertegenwoordigers.

Eindgebruikerlicentie

 1. Door te spelen op de internetsite van Zweeler wordt u een persoonlijk, niet-exclusief, niet overdraagbare licentie gegeven om het systeem te gebruiken om weddenschappen te plaatsen en de games te spelen, overeenkomstig deze B&V's.

 2. Zweeler geeft alleen een persoonlijk recht aan de Spelers om het systeem en de internetsite te gebruiken en dit is een recht dat persoonlijk geschonken wordt aan de Speler om weddenschappen te kunnen plaatsen en de games te spelen op de internetsite. Dit recht is gegeven aan de Spelers met een persoonlijke, geen commerciële bedoeling. Eventuele klachten aangaande de activiteit op je account door derden zullen niet geaccepteerd worden door Zweeler, omdat het verboden is een derde de mogelijkheid te geven weddenschappen te plaatsen en/of de games te spelen met een Spelersaccount. Het is de verantwoordelijkheid van de Speler om Zweeler onmiddellijk in kennis te stellen, indien de Speler vermoedt dat zijn/haar account wordt gebruikt door een derde, zodat Zweeler deze account kan controleren en verifiëren;

 3. Door op de internetsite te spelen bevestigt de Speler dat door weddenschappen te plaatsen en de games te spelen via het gebruik van de internetsite en/of het systeem, de Speler het risico loopt geld te verliezen. Het is de Speler zijn/haar eigen verantwoordelijkheid de verliezen geleden via de Spelersaccount aan te nemen.

 4. De Speler zal geen dingen doen of een bepaald gedrag aannemen, dat de reputatie van Zweeler kan schaden en de Speler bevestigt dat het gebruik van de service en/of het systeem geheel naar eigen goeddunken en voor eigen risico is.

 5. De Speler verklaart, dat hij op geen enkele manier de beveiligingsmaatregelen van Zweeler zal misbruiken of proberen te misbruiken of verkeerd uit te leggen. Indien Zweeler ook maar het kleinste vermoeden betreffende deze clausule heeft, behoudt Zweeler zich het recht voor, om met onmiddellijke ingang de Spelersaccount op te schorten of te blokkeren. Het betreffende bedrag zal niet naar de rekening van de Speler gecrediteerd worden. De Speler zal toegang geweigerd worden naar alle andere internetsites en het systeem aangeboden door hetzelfde bedrijf.

Vrijtekeningsbeding en Beperking van Aansprakelijkheid

"Gebruik van de internetsite op het web

 1. Zweeler zal in geen geval, noch onder geen enkele omstandigheid, aansprakelijk zijn voor enige schades of verliezen die geacht of verdacht worden het gevolg te zijn van, of veroorzaakt te zijn door haar internetsite, of de inhoud daarvan, inclusief, maar zonder beperking, vertragingen of onderbrekingen in de werking of transmissie, niet werkende communicatielijnen, gebruik of misbruik door wie dan ook van de internetsite of de inhoud ervan of fouten of weglatingen in de inhoud.

 2. Zweeler kan niet aansprakelijkheid gehouden worden voor veranderingen in het saldo van de Spelersaccount veroorzaakt door iemand anders, die door gebruik van de bijnaam van de Speler, of zijn Gebruikersnaam of wachtwoord gespeeld heeft of een IAT (overboeking tussen accounts) heeft uitgevoerd.

 3. Zweeler zal alles in het werk stellen om de juistheid van de informatie op haar internetsite bij te houden, maar kan geen aansprakelijkheid accepteren voor enig nadeel of verlies dat, of schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de informatie.

 4. Geen aansprakelijkheid wordt bevestigd of geaccepteerd voor o.a. de volgende zaken:

 1. vergissing(en), drukfout(en), verkeerde interpretatie(s), verkeerd gehoorde, gelezen, vertaalde dingen, spelfout(en), leesfout(en), transactiefout(en), technisch gevaar/technische gevaren, registratiefout(en), verschijningsfout(en), overmacht, en/of andere gelijksoortige vergissingen of fouten;

 2. overtreding van de regels van Zweeler;

 3. criminele acties;

 4. advies, hoe dan ook gegeven, gegeven door Zweeler

 5. wettelijke acties en/of andere hulpmiddelen.

 1. Daarom wordt er hierbij uitdrukkelijk vermeld dat Zweeler geen vertoog richt, toezeggingen doet of garanties geeft (uitdrukkelijk of niet, inclusief maar niet beperkt tot garanties betreffende juistheid, gepast zijn van doeleinden of geen in overtreding zijnde) dat de inhoud van de internetsite of het systeem juist is en/of geschikt is voor wat voor doeleind in het bijzonder dan ook, behalve in zoverre dergelijke garanties die niet uitdrukkelijk uitgesloten kunnen worden onder het heersende recht van deze B&V's.

 2. Het gebruik van deze internetsite is geheel voor risico van de accounthouder. De internetsite en de inhoud ervan worden aangeboden op basis van 'zoals het is'

Diensten

 1. Zweeler biedt haar diensten en het systeem aan zoals ze zijn, zonder garanties, verzekeringen, afspraken of enige verklaring, expliciet of impliciet, legaal of anders. Zweeler sluit hierbij uit: alle voorwaarden en bepalingen en garanties, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties, commerciële voorwaarden en/of zaken betreffende voldoende kwaliteit, vermogen en aanpassingsvermogen inzake een bepaald resultaat, voltooiing of nauwkeurigheid van dienst en van het systeem met betrekking tot het niet kunnen respecteren van heersende wet- en regelgeving.

 2. Zweeler garandeert niet dat de internetsite of het systeem goedgekeurd zijn en dat de werking geheel naar tevredenheid van de Speler zal zijn, dat het geheel veilig is en geen fouten bevat, of geregeld bijgewerkt wordt, dat fouten in het systeem regelmatig weggewerkt worden, dat het niet onderbroken wordt, dat de internetsite of het systeem geen virussen of bugs bevat, of dat zij altijd operationeel zijn, dat ze adequaat zijn, dat het materiaal betrouwbaar is, of dat alle andere informatie verkregen via de service of alle resultaten adequaat en betrouwbaar zijn.

 3. In geval van discrepanties in de systemen of in de communicatiemiddelen, veroorzaakt door virussen of bugs, met betrekking tot de accountregels of alle andere parameters die het systeem vormen, kunnen wij niet verantwoordelijk gehouden worden door u of een derde voor enige schade, kosten, onkosten, verliezen, of claims voortgekomen uit eerdergenoemde discrepanties, and we behouden ons het recht voor, om in het geval van dergelijke soorten fouten, alle betreffende systeem/ en internetsite games te beëindigen en alle maatregelen die nodig zijn te nemen om dergelijke fouten weg te werken, mits we niet verantwoordelijk zijn voor het leveren van een noodnetwerk, systeem of gelijksoortige nooddiensten.

 4. Zweeler kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor iedere actie of nalatigheid van een internetaanbieder of van iedere andere derde, met wie u wellicht een contract heeft afgesloten om toegang te krijgen tot de service en/of het systeem van Zweeler. In geval van een proces tussen de internetaanbieder en uzelf, kan Zweeler geen partij zijn in het proces en het proces heeft op geen enkele manier invloed op de verplichtingen die de Gebruiker heeft onder deze overeenkomst.

Spelersrisico

 1. De Speler bevestigt vrijwillig en voor eigen risico en naar eigen goeddunken te hebben gekozen voor de internetsite en het systeem en deze te gebruiken.

Verlies of schade

 1. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor enig verlies of schade, direct of indirect, dat u of een derde zou hebben kunnen geleden als gevolg van uw gebruik of gebruik door de derde van de internetsite en/of het systeem, inclusief, maar niet beperkt tot schades veroorzaakt door een commercieel verlies, verlies van baten, een verlies op verwachte winst, onderbreking van zaken, verlies van commerciële informatie of elke andere vorm van geldelijke en/of gevolgschade.

 2. We zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor enig verlies of schade, die u of een derde zou hebben kunnen geleden als een gevolg van uw gebruik of hun gebruik van de internetsite, de inhoud ervan of de inhoud van door Zweeler voorgestelde links.

 3. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor enig verlies of schade, die u of een derde zoud hebben kunnen geleden als gevolg van een wijziging, opschorting of onderbreking van diensten aangeboden via de internetsite en/of het systeem.

 4. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot een verlies van winst, als gevolg van het niet goed functioneren van de internetsite en/of het systeem, enige vertraging, onderbreking, transmissie, verlies van of corruptie van gegevens, het niet goed functioneren van de communicatiemiddelen, crimineel gebruik van de internetsite of van de inhoud ervan door wie dan ook, van een defect of verzuim of enige andere door ons onhandelbare factor. In het geval dat het slecht functioneren resulteert in winst, of het nu geïnd wordt of naar uw account wordt gecrediteerd, behoudt Zweeler zich het recht voor om alle winsten, waar u uw voordeel mee gehaald heeft als gevolg van een van deze storingen, terug te vorderen en u bent verplicht onmiddellijk Zweeler het geïnde bedrag terug te betalen en Zweeler van de storing op de hoogte te brengen. Zweeler behoudt zich het recht voor, om naar eigen goeddunken een bedrag gelijk aan dat wat u bij vergissing ontvangen zou hebben, direct van uw account af te halen.

Contractbreuk

 1. Door de voorwaarden van deze overeenkomst te accepteren, bent u gebonden ons integraal te vrijwaren, te verdedigen en vrij te stellen , op verzoek, van enige klacht, aansprakelijkheid, schade, verlies, kosten of uitgaven, inclusief, maar niet beperkt tot alle juridische kosten of andere kosten, die we zullen moeten dragen als gevolg van het verbreken van deze overeenkomst, een overtreding van Zweeler's wetten, regels en/of rechten of van die van een derde, op wat voor gebruik dan ook van de internetsite en/of het systeem met uw inlogcode, of u er nu van weet of niet, alsmede elke aanvaarding van winst van uw kant.

 2. Indien u verzuimt u te houden aan welk van de voorwaarden van deze overeenkomst dan ook, of als wij redelijkerwijs vermoeden dat u verzuimt te voldoen aan welk van de voorwaarden dan ook van deze overeenkomst, dan behoudt Zweeler zich het recht voor, en alle remedies die zij tot hun beschikking hebben, naar eigen goeddunken al uw Gebruikersaccounts te blokkeren en het benodigde bedrag van uw account af te halen ter compensatie van alle schade geleden door Zweeler of in ruil voor eventueel nog verschuldigde bedragen aan Zweeler , en totdat er een gerechtelijke uitspraak heeft plaatsgevonden betreffende deze zaak.

Nakoming van wetten en regels

 1. Spelers worden geadviseerd zich te houden aan de wet die toegepast wordt in het rechtsgebied waar zij verblijven/wonen. Zweeler aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor acties genomen tegen de Speler door welke autoriteit dan ook.

   

Beperking van aansprakelijkheid voor een rechtbank

 1. In het geval dat Zweeler op welke manier dan ook aansprakelijk geacht wordt door een rechtbank en/of een gelijkwaardige autoriteit, met wettelijke bevoegdheid en/of jurisdictie over Zweeler, dan zal Zweeler's aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de geplaatste weddenschappen of de nettowinsten, betrekking hebbende op die specifieke Speler, net welke het laagste bedrag is. Of anders, als het relevant en toepas

Contractduur en Contractbeëindiging
 1. Deze overeenkomst is met onmiddellijke ingang van kracht na op "Akkoord" te klikken en blijft geldig, totdat deze geannuleerd wordt overeenkomstig de voorwaarden die hierin vermeld staan.

 2. U kunt deze overeenkomst te allen tijde schriftelijk beëindigen; een brief sturen naar info@zweeler.com, zoals bepaald in artikel 102, op voorwaarde dat u geen bedragen verschuldigd bent aan Zweeler, voor welke reden dan ook. De annulering van de overeenkomst gaat in, zodra u schriftelijk bericht heeft gehad van Zweeler ter bevestiging van de annulering. Vanaf het moment dat deze overeenkomst beëindigd wordt, heeft u niet langer toestemming om de internetsite en het systeem te gebruiken en bent u verplicht het systeem van uw computer te wissen en alle documentatie, die betrekking heeft op de internetsite of het systeem en in uw bezit, onder uw gezag of in uw beheer is, te vernietigen.

 3. Onmiddellijk na de annulering van deze overeenkomst, door welke partij dan ook, is Zweeler verplicht het integrale bedrag dat in uw Gebruikersaccount vermeld staat terug te betalen, doch na aftrek van eventuele bedragen die nog verschuldigd waren aan Zweeler.

 4. De beëindiging van deze overeenkomst zal geen oorzaak zijn van beperking van welk recht of welke verbintenis dan ook, van welke partij dan ook, met betrekking tot welke schending die hierin staat of welke andere schending dan ook.

 5. Alle bestaande verplichtingen tussen de partijen aangaande deze overeenkomst zullen nietig en ongeldig worden na annulering van deze overeenkomst, en voor welke reden dan ook, behalve als het anders bepaald was, onder de voorbehouden rechten en plichten die voor de annulering waren geaccepteerd.

Diverse Bepalingen

Intellectueel eigendom

 1. De internetsite van Zweeler is uitsluitend bedoeld voor gebruik door Spelers. In geen geval is het toegestaan de site te kopiëren, te wijzigen, erin te knoeien, te verspreiden, door te zenden, te tonen, te vermeerderen, over te dragen, te uploaden, te downloaden of op een andere manier de inhoud van de internetsite te veranderen.

 2. Het vertonen van om het even welk merk binnen de internetsite, verleent geen enkele Gebruiker van de internetsite toestemming in welke vorm dan ook om het te gebruiken.

 3. Het ongeoorloofd downloaden of kopiëren van welk materiaal dan ook, dat zich op de internetsite van Zweeler bevindt, alsmede het ontwerp van de internetsite zelf, kan beschouwd worden als schending van toepasbare intellectueel eigendomsrechten binnen de Europese Unie.

 4. De internetsite mag alleen gebruikt worden voor rechtmatige doeleinden. Het gebruik van de internetsite voor uitzending, verspreiding, publicatie of opslag van welk materiaal dan ook, op of via de internetsite, dat in schending is van welk toepasbaar recht of toepasbare regeling dan ook, of rechten van derden, is strikt verboden. Hierbij is (zonder beperking) inbegrepen, het gebruik van de internetsite of de uitzending, verspreiding, publicatie of opslag van welk materiaal dan ook, op of via de internetsite, voor zaken of doeleinden die inbreuk maken op copyright, handelsmerk, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten, of obsceen of schadelijk voor minderjarigen zijn, of een illegale daad inhouden of pesterijen, lasterlijk of smadelijk zijn, inbreuk maken op om het even welke privacywetten of wetten ter bescherming van wetten, frauduleus zijn of de wetten overtreden betreffende deviezencontrole of wetten betreffende gokken. Het is aan u om vast te stellen of uw inschrijving op en gebruik van de internetsite en het spelen van de games rechtmatig is. Het is ook uitsluitend uw verantwoordelijkheid, om er zeker van te zijn dat het gebruik door u van uw credit/of debitcard voor dergelijke doeleinden legaal is.

Algemeen

 1. Deze B&V's zijn niet bedoeld om een bedrijf, agentschap of gezamenlijke onderneming tussen Zweeler en de Speler tot stand te brengen.

Minderjarigen

 1. De internetsite van Zweeler dient niet gebruikt te worden door minderjarigen (jonger dan 18 jaar) en dergelijk gebruik zal gemeld worden aan de politie.

Gokproblemen

 1. Zweeler verplicht zichzelf om verantwoord wedden onder de aandacht te brengen bij haar klanten, alsmede de bewustwording van gokverslaving te bevorderen en de voorkoming, tussenkomst en behandeling te verbeteren.

 2. Zweeler's Verantwoord Spelen Beleid (klik hier) staat voor hun toewijding om de negatieve effecten van gokverslaving te verminderen en een verantwoorde manieren van gokken te bevorderen.

Toepasbaar recht

 1. Deze overeenkomst zal bepaald worden door en geïnterpreteerd worden overeenkomstig de wetten van het land Malta, zonder aanleiding te geven tot tegenstrijdige wetsbepalingen. Partijen onderwerpen zich aan het exclusieve rechtsgebied van het land Malta voor het oplossen van eventuele disputen, voortvloeiende uit of betreffende deze overeenkomst. Deze overeenkomst zal niet bepaald worden door de Verenigde Naties Conventie, aangaande contracten voor de internationale verkoop van goederen. Toepassing van deze conventie is uitdrukkelijk uitgesloten.

Afhandeling van disputen

 1. Disputen of verschillen voortvloeiende uit of in verband met deze B&V's zullen worden vastgesteld in Malta, overeenkomstig de wetten van Malta door de benoeming van een rechter, overeen te komen door te partijen, of als ze het niet eens worden binnen 14 dagen, nadat welke partij dan ook de ander schriftelijk heeft verzocht in te stemmen met de benoeming van een arbitrator, door een arbitrator te benoemen door de voorzitter of vice-voorzitter van het Malta Arbitration Centre.

Scheidbaarheid

 1. Indien om het even welke bepaling van deze B&V's, door welke rechtbank of andere competente autoriteit dan ook, als ongeldig en niet hand te haven, gedeeltelijk of geheel, worden gehouden, dan zullen deze B&V's geldig blijven voor wat betreft de andere bepalingen daarvan en wat er overblijft van de beïnvloede bepaling.

Titels

 1. Titels zijn bedoeld om duidelijkheid te verschaffen en het lezen van deze B&V's te vergemakkelijken. Zij zijn niet bedoeld als interpretatiemiddel voor de inhoud van de paragraaf die elke keer na de kop volgt. Titels zijn niet bedoeld om Zweeler ergens op welke manier dan ook aan te binden.

Kwijtschelding

 1. Kwijtschelding door Zweeler van een overtreding begaan door welke Gebruiker dan ook of van welke bepaling in deze B&V's dan ook, wordt niet beschouwd als kwijtschelding van enige volgende overtreding betreffende hetzelfde, of welke andere bepaling van deze B&V's dan ook.

Contactinformatie

 1. U kunt contact opnemen met Zweeler door een e-mail te sturen naar info@zweeler.com.